Ogłoszenie o wolnym stanowisku - pracownik socjalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2022


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni

I. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko: pracownik socjalny
 2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni- teren Gminy Bochnia
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.

 

II. Wymagania niezbędne

Osoby kandydujące na ww. stanowisko powinny spełniać  warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530), a także wymagania określone w odrębnych przepisach dot. wykonywania zawodu  pracownika socjalnego tj.:

 1. określone w art. 116 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268):
  1) posiadają dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2) ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  – pedagogika,
  – pedagogika specjalna,
  – politologia,
  – polityka społeczna,
  – psychologia,
  – socjologia,
  – nauki o rodzinie

4) ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej  w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3

lub

 1. określone w art. 156 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268tj.:

a)      osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów,

b)      osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia

c)      osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

d)     osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

e)      osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata,

f)       osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 2. Samodzielność, zaangażowanie i kreatywność.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Rzetelność i dokładność.
 5. Odporność na stres.
 6. Umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole).
 7. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 8. Prawo jazdy kat. B, mile widziany własny samochód.

IV. Wskazanie  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Praca socjalna;
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.;
 10. Realizacja innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

V. Wymagane dokumenty:


1.  Życiorys lub CV
2.  Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.  List motywacyjny

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie(w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni.

9. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 16, w zamkniętych kopertach do dnia      31 sierpnia 2022 roku do godziny 15.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „stanowisko pracownik socjalny”

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Informacje na temat stanowiska można uzyskać w siedzibie jednostki  w pokoju nr 16 lub telefonicznie tel. 14 611 67 76.

 

VII. Załączniki:

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni