Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Obowiązkowe zadnia realizowane przez GOPS

Obowiązkowe zadania własne gminy :

Zadania własne gminy"

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

Pozostałe zadania: