"DOŻYWIANIE"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2021

                                                 

                                                 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

                               

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 –  2024 rok

       Gmina Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 65 % kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 35 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2024 dla Gminy Bochnia wynosi 140 713,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 75 768,54 zł. Całkowity koszt zadania 216 481,54 zł.  Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028, przedstawiamy poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2024 rok:

1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia tel.14 611 67 76.

                               

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –  2023 rok

       Gmina Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: -dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, -dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, -osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 65 % kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 35 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2023 dla Gminy Bochnia wynosi 227 574,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 122 539,85 zł. Całkowity koszt zadania 350 113,85 zł. Zasady realizacji zadania. Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, przedstawiamy poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2023 rok:

1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia tel.14 611 67 76.

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2022 rok

       Gmina Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: -dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, -dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, -osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 80% kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2022 dla Gminy Bochnia wynosi 504 000,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 126 000,00 zł. Całkowity koszt zadania 630 000,00 zł. Zasady realizacji zadania. Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, przedstawiam poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2022 rok: 1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego. 3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2021 rok

 

            Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach żyjących  w niedostatku, osobom dorosłym, seniorom i niepełnosprawnym o niskich dochodach.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1.051,50 PLN, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 PLN netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wynosi 428 000,00 zł. Zaangażowanie środków Gminy Bochnia stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 535 000,00 PLN i wynos 107 000,00 zł. Ilość środków w ciągu roku może ulegać zmianom - w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.
* dla dorosłych – posiłki wydawane w jadłodajni na terenie Gminy Bochnia.

Wnioski dot. pomocy w ramach programu można składać w formie pisemnej poprzez wrzucenie do wyrzutni w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania takiego jak w pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia tel.14 611 67 76.

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2020 rok

 

Na okres od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku Wojewoda przyznaje dotację celową Gminie Bochnia – Ośrodkowi Pomocy Społecznej w kwocie 520 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na realizowanie zadań własnych beneficjenta wynikających z obowiązków narzuconych w ustawie o pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2019 rok

 

Gmina Bochnia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni realizuje wieloletni rządowy program na lata 2019-2023 – „Posiłek w szkole i w domu”, który jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Wysokość dotacji w roku 2019 wynosi
548 000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie Programu polegającemu na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - 2018 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki w formie dotacji celowej w wysokości 398 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – 2017 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 356 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

-wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

-poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

-poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

-kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – 2016 rok

 

Gmina Bochnia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni uprzejmie informuje, że w 2016 r. Gminie Bochnia przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 247 996,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938, z późn. zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.