Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja ZUS dotycząca wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:

To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

 • narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

Kiedy wypłata świadczenia

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA i też pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

6 lutego 2023
Czytaj więcej o: Informacja ZUS dotycząca wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych, tzw. „dodatek gazowy”.

W dniu 1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 15-12-2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687).

Na mocy powołanej ustawy, gospodarstwom domowym zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej zapłaconemu    podatkowi VAT.

Świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, dostarczanymi za pomocą sieci.

Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w CEEB.

Zwrot kwoty odpowiadającej zapłaconemu podatkowi VAT dotyczy osób, które spełniają kryterium dochodowe. W gospodarstwie jednoosobowym kryterium wynosi 2 100,00 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 1500,00 zł na osobę.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. rokiem bazowym dla ustalenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2021. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 do 29-02-2024 r. uprawnienia do świadczenia zostaną zweryfikowane na podstawie dochodów osiągniętych roku 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Refundacja dotyczyć będzie okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zainteresowane osoby mogą składać wniosek (który zostanie opublikowany zaraz po ukazaniu się na stronie ministerstwa) o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

30 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych, tzw. „dodatek gazowy”.

Nabór uczestników do Klubu Senior + w Brzeźnicy

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” w Brzeźnicy

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Bochnia,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym,
 • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć ruchowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

 Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

 W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 15 osób.

 Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00; Tel. 14 611 67 76)

 Formularz zgłoszeniowy – deklarację uczestnictwa można pobrać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30);

 Osoby, które złożą formularz będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2023 r. pięć razy w tygodniu po 4 godziny
 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 oraz środków Gminy Bochnia

14 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do Klubu Senior + w Brzeźnicy

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek nie przysługuje gdy wcześniej przyznany został dodatek na inne źródła ciepła np. dodatek węglowy, dodatek na drewno kawałkowe, biomasę, brykiet, pelet. 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

 

Mieszkańcy Gminy Bochnia mogą składać wnioski o dodatek elektryczny w formie elektronicznej, w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  lub pocztą tradycyjną od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

 

Informacje dotyczące dodatku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/juz-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-elektryczny

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

Dodatek węglowy - zmiana zasad weryfikacji wniosków oraz przyznawania świadczenia

W dniu 20.09.2022 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego, do dwóch miesięcy. Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie stosuje się zmienione (nowe) przepisy.

Zmiany są bardzo istotne, gdyż obecnie:

-  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek).
- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

- zgodnie ze znowelizowanymi przepisami główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.

 Organ posiada prawo do weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, przekazania odpowiednich dokumentów czy dowodów.

Możliwość ta dotyczy również przypadków gdzie deklaracja CEEB zawiera niepełne informacje – np. nie wskazano, że źródło ciepła jest źródłem eksploatowanym, nie wskazano, że jego funkcją jest ogrzewanie (C.O.), czy też (w przypadku kotłów na paliwo stałe) nie wskazano stosowanego rodzaju paliwa.

 

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, stosuje się znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

28 września 2022
Czytaj więcej o: Dodatek węglowy - zmiana zasad weryfikacji wniosków oraz przyznawania świadczenia