Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 29 marca 2024 roku (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni  czynny będzie w godzinach od 7:30 do 12:00.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

28 marca 2024
Czytaj więcej o: INFORMACJA

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni będzie realizował program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie proszone są o kontakt: telefoniczny – 14 611 67 76, bądź osobisty – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia (biuro GOPS czynne w godz. pon. od 8.00-16.00, wt-pt. od 7:30-15:30).

Szczegóły w sprawie programu dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

2 lutego 2024
Czytaj więcej o: OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - szczegóły w załącznikach

30 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH

 

Szanowni Państwo, przypominamy iż ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) wprowadziła zmiany do  ustawy o świadczeniach rodzinnych m.in. dotyczących zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy  o świadczeniach rodzinnych:

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać  wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1),

- uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej -  oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,

- w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylono również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą przez organy właściwe opłacane tylko w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotychczasowych – art. 63. ust. 15 u.ś.w.),

- uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,

- uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

- uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych.

 

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie                z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie przysługiwać:

1)       matce albo ojcu,

2)       innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3)       opiekunowi faktycznemu dziecka,

4)       rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (uwaga: dotyczy to osób-opiekunów: wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka). 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-pielegnacyjne-od-1-stycznia-2024-r--nowe-zasady

16 stycznia 2024
Czytaj więcej o: ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. (przedłużenie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku - w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  • po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku składania wniosku o refundację podatku Vat za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. z załączoną do wniosku fakturą, która dokumentuje dostarczenie paliw gazowych w roku 2023 oraz 2024 należy do wniosku dołączyć:

  1. Informację wydaną przez gazownię na podstawie art. 18 a ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r., a jeśli nie ma to
  2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do wniosku  „Wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023” wypełnionego przez wnioskodawcę.

W przypadku składania wniosku o refundację podatku Vat za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r. z załączoną do wniosku fakturą, która dokumentuje dostarczenie paliw gazowych w roku 2023 oraz 2024 należy do wniosku dołączyć:

  1. Informację wydaną przez gazownię na podstawie art. 18 a ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r., a jeśli nie ma to
  2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do wniosku  „Wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres 2023 roku lub jeżeli obejmuje okres wykraczający poza 30 czerwca 2024 r.”  wypełnionego przez wnioskodawcę.

 

16 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. (przedłużenie)