Dofinansowanie utrzymania ośrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

DOFINANSOWANIE UTRZYMANIA OŚRODKA

                          Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2024 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 171 881,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOFINANSOWANIE: 171 881,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 171 881,00

Data podpisania umowy: 21.02.2024

 

 

  

           

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2023 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 142 936,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOFINANSOWANIE: 142 936,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 142 936,00 zł 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2022 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 160 047,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2021 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 177 830,00  zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2020 rok

Gmina  Bochnia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, że w 2020 r. Gminie Bochnia przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 203 474,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote  00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

-dożywianie dzieci,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2019 rok

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie  Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 206 908,00 zł (dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Bochnia– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2018 rok

Zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gmina Bochnia corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2018 wysokość dotacji wynosi 148 587.00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2017 rok

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150 594,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Bochnia – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8,z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2016 rok

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 172 071, 00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19 marca 2021