Jesteś tutaj: Start / Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

We współczesnym świecie przemoc stała się zjawiskiem wszechobecnym. Coraz częściej dowiadujemy się o aktach przemocy w domach, w szkołach, na ulicy i wielu innych miejscach. Coraz głośniej mówi się o przemocy wśród nieletnich, o przemocy w rodzinach, o przemocy wobec dzieci.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc jako naruszenie podstawowych praw człowieka poprzez jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie jest działaniem:

 • zamierzonym i nieprzypadkowym, skierowanym przeciwko innym członkom rodziny,
 • naruszającym prawa i dobra osobiste ofiar, w tym prawo do nietykalności fizycznej, szacunku i godności,
 • powodującym ból i cierpienie, co w efekcie skutkuje mniejszą zdolnością ofiary do samoobrony,
 • wykorzystującym wyraźną asymetrię sił, w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą (np. ze względu na wiek: dziecko - dorosły).

Przemoc w rodzinie jest zachowaniem prawnie zabronionym, jest przestępstwem określonym w prawie, za które grożą określone sankcje karne.


Z Kodeksu Karnego

PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:

Art. 207. §1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 207. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 207. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 1

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega karze ograniczenia pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuły

CZY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE?

Odpowiedz sobie na poniższe pytania

 1. Czy zdarza się, że ktoś bliski:
 2. Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie? TAK/ NIE
 3. Traktuje Cię w sposób, który Cię rani? TAK/ NIE
 4. Obrzuca Cię obelgami i wyzwiskami? TAK /NIE
 5. Zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające? TAK/ NIE
 6. Grozi, że Cię zabije lub skrzywdzi? TAK/ NIE
 7. Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić? TAK/ NIE
 8. Niszczy Twoją własność? TAK/ NIE
 9. Oboje uważacie, że to Twoja wina? TAK/ NIE 
Czytaj więcej o: CZY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kazimierza Wielkiego 26 ,tel. (014) 611 67 76
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kazimierza Wielkiego 26, tel. (014) 611 67 76
 3. Komenda Powiatowa Policji, ul. Krakowska 39 tel. (014) 615 22 22, 997; 112
 4. Prokuratura Rejonowa, ul. Windakiewicza 9/2, tel. (014) 612 36 97
 5. Sąd Rejonowy, ul. Kościuszki 4, tel.(014) 615 21 00
 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Windakiewicza 9/5, tel.(014) 611 97 40
 7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Karolina 14 f, tel.(014) 611 28 92
 8. Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „ARKA”- ul. Bernardyńska 14,  tel. (014) 611 95 95
 9. Niebieska Linia Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 801 120 002

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni uruchomił kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, który będzie realizowany w okresie od 6.03.2017 r. do 26.06.2017 r.   

Spotkania będą odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach 16.30 – 19.30 w siedzibie Dziennego Domu Senior – Wigor ul. Karolina 14 d w Bochni. Zajęcia będą miały charakter spotkań grupowych, jednak każdy uczestnik zostanie wstępnie poddany konsultacji indywidualnej, której celem będzie wstępna diagnoza problemu, w tym charakteru przemocy w rodzinie. Grupa będzie miała charakter otwarty i w każdym czasie sprawca przemocy może być skierowany do uczestnictwa, po indywidualnych spotkaniach z osobą prowadzącą. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów  z dużym doświadczeniem w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Telefon kontaktowy 14 611 28 92.