Informacje ogólne i wymagane dokumenty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacje ogólne i wymagane dokumenty

INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Od 1 lipca 2021 r. próg dochodowy uprawniający do uzyskania wyższego dofinansowania wynosi dla gospodarstw jednoosobowych 2 189 zł na osobę, z kolei dla gospodarstw wieloosobowych  1 564 zł na osobę.

Ważne!

 • Wydanie zaświadczenia przez GOPS następuje na żądanie osoby fizycznej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty:

 • Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (pobierz druk); (wzór dokumentu obowiązujący do 31.07.2021 r.)
 • Podpisana klauzula informacyjna RODO (pobierz druk);

Dodatkowo:

 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (część III wniosku), jeżeli strona otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód z pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE czy przychody osób do 26. roku życia zwolnione z opodatkowania (tzw. ulga dla młodych).

 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego.

 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – oświadczenie (część IV wniosku) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (np. na podstawie nakazu płatniczego).

Prawidłowo wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • przez platformę ePUAP.

 

UWAGA!  Od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. Więcej informacji tutaj.

21 lipca 2021