Jesteś tutaj: Start / O nas / Ogólne zadania GOPS

Ogólne zadania GOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań gminy wynikających z planów i uchwał Rady Gminy oraz przepisów administracyjnych dotyczących pomocy społecznej.
 • współdziałanie z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi.
 • współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej.
 • rozpatrywanie skarg i interwencji podopiecznych oraz wniosków, postulatów i zapytań radnych z zakresu pomocy społecznej.
 • opracowywanie propozycji do projektów, planów i programów wieloletnich, rocznych dotyczących realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.
 • przygotowywanie okresowych i tematycznych ocen, analiz, informacji dla Rady Gminy i Wójta.
 • rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej – praca socjalna,
 • współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sądem rodzinnym, zakładami ubezpieczeń społecznych i innymi,
 • sporządzanie bilansu potrzeb i sprawozdań w zakresie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze,
 • ustalanie planów pomocy pieniężnej i w naturze oraz analiza ich realizacji,
 • ostateczne przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pieniężnych lub w naturze,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych,
 • prowadzenie rejestrów decyzji.
 • organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz usługi pielęgnacyjne.
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy.
 • współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób objętych pomocą w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
 • współpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
 • ostateczne przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze i terminowe dokonywanie wpłat na konto Ośrodka.
 • realizacja zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.