ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - fakultatywne (Art. 17 ust. 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

2a) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

3b) przyznawanie i realizacja usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.