ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - fakultatywne (Art. 17 ust. 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
  2. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  4. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.