NOWY OKRES „PROGRAMU 500 +” 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, iż z uwagi na kończący się okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych  (świadczenie 500+ ) wnioski o ustalenie prawa do przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można składać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni - ul.Kazimierza Wielkiego 26,                 pokój nr 23.

 

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z dokumentami w terminie:

- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. roku ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 roku;

- od 1 września do 30 września 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 roku;

- od 1 października do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik, listopad oraz grudzień 2017 r. następuje nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195 ze zm.).

Świadczenie wychowawcze – program „Rodzina 500 +” to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł netto.

Natomiast w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne ubiegając się o świadczenie na pierwsze dziecko dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1200,00 zł netto.

Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo wliczane też są dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Osoby ubiegające się o wsparcie z programu 500 + na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w GOPS a organ przekazuje dokumentację według właściwości Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia. Nie dotyczy to członków rodzin wyjeżdżających lub przebywających poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko należy przedłożyć stosowne dokumenty t.j.:

- prawomocny wyrok Sądu zasądzający alimenty lub prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji;

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka;

- dokument potwierdzający wysokość pobranego stypendium szkolnego na dziecko 
w roku 2016;

- zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2016;

- zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016 r. pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

Zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić przedkładając odpowiednio dokumenty:

- umowę o pracę, zlecenie, dzieło;

- oświadczenie o rozpoczęciu lub wznowieniu działalności gospodarczej;

- dokument potwierdzający uzyskanie prawa do: stypendium doktoranckiego, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do w/w dokumentów należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby u których nastąpiła utrata dochodu w roku 2016 przedkładają odpowiednio:

- świadectwo pracy;

- umowę zlecenie;

- PIT 11;

- lub inny dokument potwierdzający utratę dochodu.

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku przez Internet tj. ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Empati@, Profil Zaufania ePUAP, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni w godzinach urzędowania.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500,00 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Wszelkie informacje dotyczące Programu „500+” znajdują się w załącznikach: 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie