Nowy okres świadczeniowy -ZASIŁKI RODZINNE 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2017

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpocznie się składanie wniosków o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się od 1 października 2017 r. i będzie trwał do 30 września 2018 r. 

Wnioski możecie Państwo pobrać z naszej strony internetowej i po wypełnieniu złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.  Złożenie wniosku w Ośrodku pozwoli na jego sprawdzenie przez naszego pracownika i skróci czas rozpatrywania sprawy.

Złożenie kompletnego wniosku do 31 sierpnia 2017 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu zasiłkowego, co oznacza, że wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami za miesiąc listopad 2017 r. nastąpi w listopadzie 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie do 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie do 28 lutego 2018 r.

 Druki do pobrania: 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA