Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

 

Powyższe usługi będą przeznaczone dla osoby dorosłej ur. 1992 r.
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z diagnozą: zaburzenia psychotyczne u osoby głuchej, z przeciętnymi możliwościami intelektualnymi

w wymiarze: 15 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania osoby. Przy założeniu 1 godzina = 60 minut

Zakres wykonywanych usług:

Asystent osoby niepełnosprawnej:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do życia, pomoc w życiu
w rodzinie, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. W celu poprawienia
i ułatwienia budowy kontaktu wskazane by asystent posługiwał się językiem migowym i miał doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi.

Wymagania:

Zgodnie z §3 ust 1,2,3,4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych- Dz. U. 2005 Nr 189 poz 1598 z późn. zm.:

§3.1.Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;

2.osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi;

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno- wychowawczym;

 5. zakładzie rehabilitacji.

 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi.

 1. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust.2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;

 2. osoby świadczące usługi, o których mowa w §2 pkt 1lit.a,muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2)kształtowania nawyków celowej aktywności;

3)prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć:

a)życiorys (CV),
b) dokument potwierdzający wykształcenie,
c) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d) udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia,
e) posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.), 

Dokumenty złożyć można do dnia 29 września 2017 roku do godziny 14.00 osobiście lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia / za pośrednictwem faxu numer 14-611 67 76 / za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@gops-bochnia.pl