Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja

UWAGA !!!

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego z uwagi na Państwa i pracowników bezpieczeństwo zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów.

Prosimy o rozważenie możliwości skorzystania z następujących sposobów kontaktu:

 • platforma elektroniczna ePUAP
 • przez telefon: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : tel. 14 611-67-76
 • poprzez wysyłkę korespondencji pocztą na adres : ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32 - 700 Bochnia
 • drogą mailową: gopsbochnia@poczta.onet.pl
16 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA

Polecenie Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym poleceniem Wojewody Małopolskiego Klub Senior + w Majkowicach w dniach od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. jest zamknięty.

 

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

PODWYŻSZONE ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM -

PROŚBA O KONTAKT TELEFONICZNY LUB KORESPONDENCYJNY !

Z uwagi na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że wiele spraw możecie Państwo załatwić w tut. GOPS telefonicznie lub korespondencyjnie.

Prosimy o rozważenie mozliwości skorzystania z tej formy kontaktu i ograniczenie niekoniecznych wizyt w siedzibie Ośrodka, do którego na co dzień przychodzi wiele osób i tym samym potencjalne zagrożenie zakażeniem wirusowym jest podwyższone.

Klientów pracujących poza granicami kraju oraz członków ich rodzin, chcących załatwić sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia pilności wizyty oraz ewentualnego przesłania Państwu stosownych wniosków.

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO DO OŚRODKA:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

tel. 14 611 67 76, e-mail: gopsbochnia@poczta.onet.pl

 

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

 

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na  II kwartał 2020 roku.

 

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,

- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie

– ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8.00-13.00, wtorek-piątek – 7.30-13.00 (tel. 14 611-97-42).

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego trwa do 16.03.2020 r.

 

                       

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie:

 • matka albo ojciec (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),
 • opiekun faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),
 • opiekun prawny dziecka,
 • dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej)

musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można składać:

 1. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.
 2. w formie papierowej w pokoju nr 23 – od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

 • Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

 

 • Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka

 

 • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

To rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

 

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca